ДОСТАВКА ДО ДОМА И ОФИСА

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Пиши Ни

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
ОБЩИ УСЛОВИЯ

САЙТА Е СОБСТВЕНОСТ НА "ГИГОВА ТРЕЙДИНГ" ЕООД С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.СОФИЯ,УЛ.ГЕО МИЛЕВ 28,ТЕЛ.0878436795
 СОБСТВЕНИКЪТ НА САЙТА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е НА ВСЕКИ КЛИЕНТ ДА СЛЕДИ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ТЯХ.
ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ (ГРАФИЧНИ ФАЙЛОВЕ, ТЕКСТ, И НАЧИНА НА ПОДРЕДБА) И НЕЙНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, БЕЗ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА САЙТА. ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ!
 
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ СЪДЪРЖА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА МЕЖДУ " ГИГОВА ТРЕЙДИНГ" ЕООД  , НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ WWW.PIZZADJIKOV.COM , ОТ ЕДНА СТРАНА И ЛИЦЕТО, СЪГЛАСИЛО СЕ И ПРИЕЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ, НАРЕЧЕНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ "КЛИЕНТ". СЪС НАПРАВЕНАТА ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ПОКУПКА ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН „КЛИЕНТЪТ” ПРИЕМА БЕЗУСЛОВНО „ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ” НА WWW.PIZZADJIKOV.COM. ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ОБВЪРЗВАТ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ. С КЛИКВАНЕ ВЪРХУ КОЯТО И ДА Е ВРЪЗКА, ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ БУТОН, ПОСЕТИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СПАЗВА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА!
 
 
 
ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИ ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТЕРМИНИ И ИЗРАЗИ ИМАТ СЛЕДНОТО ЗНАЧЕНИЕ:
 1. „УЕБСАЙТ/САЙТ” ("WEBSITE") Е ОБОСОБЕНО МЯСТО В ГЛОБАЛНАТА ИНТЕРНЕТ МРЕЖА, ДОСТЪПНО ЧРЕЗ СВОЯ УНИФИЦИРАН АДРЕС (URL) ПО ПРОТОКОЛ HTTP, HTTPS ИЛИ ДРУГ СТАНДАРТИЗИРАН ПРОТОКОЛ И СЪДЪРЖАЩО ФАЙЛОВЕ, ПРОГРАМИ, ТЕКСТ, ЗВУК, КАРТИНА, ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ.
2. „ГИГОВА ТРЕЙДИНГ” ЕООД Е ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО С ЕИК 200372629, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. ГЕО МИЛЕВ 28, E-MAIL: cappelli@abv.bg.
3. „WWW.PIZZADJIKOV.COM” Е УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, КОЙТО Е ВИРТУАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС В ИНТЕРНЕТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОИТО СЕ ДОСТАВЯТ СЛЕД ИЗРИЧНОТО ИМ ЗАЯВЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА.
 4. „КЛИЕНТ” Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, НАВЪРШИЛО 18 ГОДИНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е РЕГИСТРИРАНО ПО ТЪРГОВСКИЯТ ЗАКОН И СЕ Е СЪГЛАСИЛО С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, РЕГИСТРИРАЙКИ СЕ И ПАЗАРУВАЙКИ ОТWWW.PIZZADJIKOV.COM.
 5. „КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ” Е ОБОСОБЕНА ЧАСТ WWW.PIZZADJIKOV.COM, СЪДЪРЖАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТA, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КЛИЕНТА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА МУ И СЪХРАНЯВАНА ОТ WWW.PIZZADJIKOV.COM, КАТО ДОСТЪПЪТ ДО КЛИЕНТСКИЯ ПРОФИЛ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. КЛИЕНТСКИЯТ ПРОФИЛ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА КЛИЕНТА ДА РАЗГЛЕЖДА И РЕДАКТИРА ДАННИТЕ, ВЪВЕДЕНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА, ЗАПИСИТЕ В АДРЕСНАТА КНИГА, ДА ИМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ СВОИ ЗАЯВКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ WWW.PIZZADJIKOV.COM, ДА ПРОМЕНЯ ПАРОЛАТА СИ ЗА ДОСТЪП, ДА СЕ АБОНИРА, СЪОТВЕТНО ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ АБОНАМЕНТА, ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН И ДР.
6. „ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ” Е ИЗБРАН ОТ КЛИЕНТА УНИКАЛЕН КОД ОТ БУКВИ И/ИЛИ ЦИФРИ, ПОСРЕДСТВОМ КОИТО ТОЙ СЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРА В WWW.PIZZADJIKOV.COM.
7. „ПАРОЛА” Е ИЗБРАН ОТ КЛИЕНТА КОД ОТ БУКВИ И/ИЛИ ЦИФРИ, КОЙТО ЗАЕДНО С ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИМЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРА СЪЩИЯ И МУ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗВЪРШВА ВАЛИДНИ ЗАЯВКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ В WWW.PIZZADJIKOV.COM СТОКИ
8. „ПРОИЗВОДИТЕЛ” Е ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО ПО ЗАНЯТИЕ ПРОИЗВЕЖДА СТОКИ В ЗАВЪРШЕН ВИД ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО ПРОМЕНЯ ИЛИ ПРЕПРАВЯ СТОКА С ОГЛЕД ПУСКАНЕТО Й НА ПАЗАРА ИЛИ СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ, КАТО ПОСТАВЯ ВЪРХУ СТОКАТА, ОПАКОВКАТА Й ИЛИ ВЪРХУ ТЕХНИЧЕСКАТА ИЛИ ТЪРГОВСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕЯ СВОЕТО ИМЕ ИЛИ ФИРМА, СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕН ИЛИ ДРУГ ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК.
9. „ОПАКОВКА” СА СЪДОВЕ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО СА ГОДНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИЯТА ДА СЪДЪРЖАТ И СЪХРАНЯВАТ РАЗЛИЧНИ СТОКИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРЯКО НА КЛИЕНТА.
10."ГРАМАЖ"Е ТЕГЛОТО НА  ПРОДУКТИТЕ ВЛОЖЕНИ В ЯСТИЕТО В СУРОВ ВИД.
 11. „ПРОДАЖНА ЦЕНА” Е КРАЙНАТА ЦЕНА ЗА БРОЙКА ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО СТОКА ИЛИ ЗА УСЛУГА, ВКЛЮЧВАЩА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
 12. „СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” Е НЕПРЕДВИДЕНО КЪМ МОМЕНТА НА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ОБСТОЯТЕЛСТВО ОТ ИЗВЪНРЕДЕН ХАРАКТЕР, КОЕТО ПРАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ ОБЕКТИВНО НЕВЪЗМОЖНО.
13. „ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА”Е ВРЪЗКА, ОБОЗНАЧЕНА В ОПРЕДЕЛЕНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА АВТОМАТИЗИРАНО ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ ДРУГА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС ИЛИ ОБЕКТ ЧРЕЗ СТАНДАРТИЗИРАНИ ПРОТОКОЛИ.
 14. „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /СИСТЕМА” Е ВСЯКО ОТДЕЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ СЪВКУПНОСТ ОТ ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ИЛИ СХОДНИ УСТРОЙСТВА, КОЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ПРОГРАМА ОСИГУРЯВА ИЛИ ЕДИН ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КОЕТО ОСИГУРЯВА АВТОМАТИЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ.
 15. „IP АДРЕС„ ("IP ADDRESS") Е УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР, АСОЦИИРАЩ КОМПЮТЪР, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ИЛИ РЕСУРС НА КЛИЕНТА, ПО НАЧИН, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ЛОКАЛИЗИРАНЕТО ИМ В ГЛОБАЛНАТА ИНТЕРНЕТ МРЕЖА.
 16. „ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ СА РЕКЛАМНИ ИЛИ ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО СТОКИТЕ, УСЛУГИТЕ ИЛИ РЕПУТАЦИЯТА НА ЛИЦЕ, ИЗВЪРШВАЩО ТЪРГОВСКА ИЛИ ЗАНАЯТЧИЙСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ УПРАЖНЯВАЩО РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ.
 17. „ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” СА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, НАРУШАВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЕТИКАТА ИЛИ НАНАСЯЩИ ВРЕДИ НА ЛИЦА, СВЪРЗАНИ КЪМ ИНТЕРНЕТ ИЛИ АСОЦИИРАНИ МРЕЖИ, ИЗПРАЩАНЕ НА НЕЖЕЛАНА ПОЩА (НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ, SPAM, JUNK MAIL), ПРЕПЪЛВАНЕ НА КАНАЛИТЕ (FLOOD), ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ С ЧУЖДИ ПРАВА И ПАРОЛИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ В СИСТЕМИТЕ С ЦЕЛ СОБСТВЕНА ОБЛАГА ИЛИ ДОБИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (HACK), ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ КВАЛИФИЦИРАНИ КАТО ПРОМИШЛЕН ШПИОНАЖ ИЛИ САБОТАЖ, ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗРУШАВАНЕ НА СИСТЕМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ (CRACK), ИЗПРАЩАНЕ НА „ТРОЯНСКИ КОНЕ” ИЛИ ПРЕДИЗВИКВАНЕ ИНСТАЛАЦИЯ НА ВИРУСИ ИЛИ СИСТЕМИ ЗА ОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ, СМУЩАВАНЕ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕРНЕТ И АСОЦИИРАНИТЕ МРЕЖИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е БИЛО ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ ПО ДРУГО ПРИЛОЖИМО ПРАВО.
18. „ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА” Е СЪСТАВНА И ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ УЕБСАЙТ.
 
ПРЕДМЕТ:
 
УЕБ САЙТЪТ ПРЕДОСТАВЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАКУПУВА ПРЕДЛАГАНИТЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОТПРАВЯНЕ НА ЗАЯВКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА, ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, НА ВСИЧКИ ОБЩОПРИЕТИ В СТРАНАТА ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ КАКТО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОСОЧЕНИТЕ СЪОТВЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНКРЕТНИТЕ СТОКИ.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ ПРЕДОСТАВЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ, КОЯТО СЪДЪРЖА ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВСЯКА СТОКА, ПРОДАЖНАТА ЦЕНА, С ВКЛЮЧЕН ДДС, ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
 
РЕГИСТРАЦИЯ:
 
ЗА ДА ПОЛУЧИ ПРАВОТО ДА ИЗВЪРШВА ВАЛИДНИ ЗАЯВКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ В WWW.PIZZADJIKOV.COM СТОКИ, КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА:
 
·         ДА Е ПОПЪЛНИЛ ВЯРНО ONLINE ЕЛЕКТРОННАТА РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА, НАМИРАЩА СЕ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС - HTTP:// WWW.PIZZADJIKOV.COM /
ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, КЛИЕНТЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДОСТАВИ ПЪЛНИ И ВЕРНИ ДАННИ ОТНОСНО САМОЛИЧНОСТТА СИ И ДРУГИТЕ ИЗИСКУЕМИ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА НА HTTP:// WWW.PIZZADJIKOV.COM / ДАННИ, КАКТО И ДА ГИ АКТУАЛИЗИРА ПРИ СЛЕДВАЩО ВЛИЗАНЕ В САЙТА. КЛИЕНТЪТ ГАРАНТИРА, ЧЕ ДАННИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ В ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ, СА ВЕРНИ, ПЪЛНИ И ТОЧНИ И ПРИ ПРОМЯНА НА ПОСЛЕДНИТЕ, ЩЕ ГИ АКТУАЛИЗИРА СВОЕВРЕМЕННО.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТ НА WWW.PIZZADJIKOV.COM  ПРЕДОСТАВИ НЕВЕРНИ ДАННИ ИЛИ НЕ СА ОТРАЗЕНИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В СРОКА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ WWW.PIZZADJIKOV.COM  ИМА ПРАВО ДА СПРЕ НЕЗАБАВНО И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ПОДДЪРЖАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛИЕНТА И ДОСТЪПА ДО КЛИЕНТСКИЯ МУ ПРОФИЛ.
ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО, КЛИЕНТЪТ МОЖЕ СВОБОДНО ДА ПОПРАВЯ ВЪВЕДЕНАТА ОТ НЕГО ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.
ТЕКСТЪТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ Е ДОСТЪПЕН В ИНТЕРНЕТ В HTTP://PIZZADJIKOV.COM/USLOVIA-POLZVANE.PHP.  С КЛИКВАНЕ ВЪРХУ КОЯТО И ДА Е ВРЪЗКА, ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ БУТОН, ПОСЕТИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СПАЗВА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА!
ПРИ ВЪЗНИКНАЛ СПОР КОЕ ЛИЦЕ Е ИЗЯВИЛО ВОЛЯ ЗА ОБВЪРЗВАНЕ С ТЕКСТА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗА СТРАНА ПО ДОГОВОРА СЕ СЧИТА ЛИЦЕТО, КОЕТО Е ЗАПЛАТИЛО ЦЕНАТА НА ЗАЯВЕНАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ СТОКА.
 
 
ПОКУПКА:
 
КЛИЕНТЪТ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗВЪРШИ ПОКУПКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ УЕБ САЙТА СТОКИ СЛЕД КАТО СЕ Е РЕГИСТРИРАЛ И ВЛЕЗЕ В СВОЯ ПРОФИЛ. ПОРЪЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА СТОКА СТАВА ЧРЕЗ НАТИСКАНЕ НА БУТОНА „ПОРЪЧАЙ” В ОФЕРТАТА НА ЖЕЛАНАТА СТОКА. ТОВА ДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ, КОЕТО ОБВЪРЗВА СЪС СИЛАТА НА ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОДАВАЧА ИЗРИЧНО.
ПРИ ПОСОЧЕН НЕПЪЛЕН, НЕВЕРЕН ИЛИ ГРЕШЕН АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА, СЕ СЧИТА, ЧЕ СЪЩАТА Е НЕВАЛИДНА И НЕ ВЪЗНИКВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УЕБ САЙТА.
ЦЕНИ:
ВСИЧКИ ЦЕНИ В WWW.PIZZADJIKOV.COM СА ПОСОЧЕНИ В БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ, С ВКЛЮЧЕН ДДС, ЗА ЕДИН БРОЙ.
 WWW.PIZZADJIKOV.COM СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ЦЕНИТЕ И АРТИКУЛИТЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН БЕЗ ДА УВЕДУМЯВА ЗА ТОВА КЛИЕНТЪТ.
ПРИ ИЗБОР ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ПРИ ДОСТАВКА (НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ), ПОТРЕБИТЕЛЯТ ЗАПЛАЩА ДЪЛЖИМАТА СУМА НА СЪОТВЕТНИЯ КУРИЕР. КЛИЕНТЪТ НЕ ЗАПЛАЩА НИЩО ДОПЪЛНИТЕЛНО НА КУРИЕРА, ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ДОСТАВКАТА СА ОТБЕЛЯЗАНИ В ПОРЪЧКАТА КЪМ УЕБСАЙТА. РАЗХОДИТЕ ПО ИНКАСО И ЗАСТРАХОВКА НА СТОКИТЕ СА ЗА СМЕТКА НА ПРОДАВАЧА.
ПРИ ИЗБОР ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЧРЕЗ КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА, КЛИЕНТЪТ ЗАПЛАЩА ДЪЛЖИМАТА СУМА ЧРЕЗ ПРИТЕЖАВАНА ОТ НЕГО ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА, ИЗДАДЕНА ОТ БЪЛГАРСКА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА БАНКА, ПРЕЗ СИСТЕМАТА НА БАНКАТА НА WWW.PIZZADJIKOV.COM. СЛЕД ОФОРМЯНЕ НА ПОРЪЧКА КЛИЕНТЪТ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ КЪМ СТРАНИЦАТА НА БОРИКА  ЧРЕЗ НАТИСКАНЕ НА БУТОНА „ПЛАТИ ЧРЕЗ КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА И СЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ СТЪПКИ, ПОТВЪРЖДАВА ПЛАЩАНЕТО. ПОРЪЧКАТА БИВА ИЗПЪЛНЕНА СЛЕД АВТОМАТИЧНО ПОТВЪРЖДАНИЕ НА СИСТЕМАТА. КЛИЕНТЪТ НЕ ЗАПЛАЩА НИЩО ДОПЪЛНИТЕЛНО НА КУРИЕРА.
 
ДОСТАВКА И НАЧИНИ НА ДОСТАВКА:
 
ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ НА WWW.PIZZADJIKOV.COM  ВКЛЮЧВАТ ОПАКОВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ПОСОЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА АДРЕС ЗА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА ГР. СОФИЯ. ЦЕНАТА НА ДОСТАВКАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СПОРЕД ОТДАЛЕЧЕНОСТТА НА АДРЕСА ЗА ДОСТАВКА И НАЙ-БЛИЗКИЯ РЕСТОРАНТ НА WWW.PIZZADJIKOV.COM. КЛИЕНТЪТ НЕ ЗАПЛАЩА НИЩО ДОПЪЛНИТЕЛНО НА КУРИЕРА.
ЦЕНИ ЗА ДОСТАКА:

РАЙОНИ ЗА ДОСТАВКА  ДЖИКОВ 1 - ГЕО МИЛЕВ

Минимална поръчка, лв.

Цена на доставка, лв.

Аерогара

30 лв.

4 лв.

Гео Милев

20 лв.

3 лв.

Дружба 1

30 лв.

4 лв.

Дружба-2

30 лв.

4 лв.

Дървеница

30 лв.

4 лв.

Изгрев

30 лв.

4 лв.

Изток

30 лв.

4 лв.

Левски

30 лв.

4 лв.

Левски В

30 лв.

4 лв.

Левски Г

30 лв.

4 лв.

Лозенец

30 лв.

4 лв.

Младост 1

30 лв.

4 лв.

Младост 1а

30 лв.

4 лв.

Мусагеница

30 лв.

4 лв.

Оборище

20 лв.

3 лв.

Подуяне

20 лв.

3 лв.

Полигона

30 лв.

4 лв.

Редута

20 лв.

3 лв.

Слатина

20 лв.

3 лв.

Стефан Караджа

30 лв.

4 лв.

Суха река

20 лв.

3 лв.

Тестов Квартал

20 лв.

3 лв.

Хаджи Димитър

20 лв.

3 лв.

Христо Ботев

30 лв.

4 лв.

Център-район бул.Дондуков

30 лв.

4 лв.

Център-район Сточна гара

30 лв.

4 лв.

Яворов

20 лв.

3 лв.

СЛЕД ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА /И СЛЕД ПРИСТИГАНЕ НА СУМАТА В БАНКОВАТА СМЕТКА НА УЕБ САЙТА, АКО “ЗАПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ДЕБИТНА/КРЕДИТНА КАРТА”/ СТОКА СЕ ДОСТАВЯ НА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА. СТОКАТА СЕ ДОСТАВЯ ОПАКОВАНА СЪОБРАЗНО ВИДА Й И ТРАНСПОРТА ЗА ДОСТАВКА. ПРОДАВАЧЪТ ПОЛАГА УСИЛИЯ ЗА МАКСИМАЛНО БЪРЗОТО ИЗПРАЩАНЕ НА СТОКАТА.
ВРЕМЕТО ЗА ДОСТАВКА Е ОТ 60 ДО 120 МИНУТИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА И ЗАВИСИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧАНОТО ЯСТИЕ ,НАТОВАРЕНОСТА НА ЗАВЕДЕНИЕТО И ТРАФИКА ПО МАРШРУТА ДО АДРЕСА НА КЛИЕНТА.
ПРОДАВАЧЪТ ИМА ПРАВО ДА ПРЕДАДЕ СТОКАТА НА УКАЗАНИЯ ЗА ДОСТАВКА АДРЕС НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРИЕМА И ПОТВЪРЖДАВА ПОЛУЧАВАНЕТО Й ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТА.
 АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ОСИГУРИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА ИЛИ НЕ БЪДЕ НАМЕРЕН НА ПОСОЧЕНИЯ ОТ НЕГО АДРЕС В ГОРЕУПОМЕНАТИЯ СРОК, ПРОДАВАЧЪТ СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ДОСТАВИ ЗАЯВЕНАТА СТОКА.
 
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ(ВЪРНЕ) ЗАЯВЕНАТА ОТ НЕГО СТОКА, АКО:
1.    СТОКАТА ОЧЕВИДНО НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ТОВА МОЖЕ ДА СЕ УСТАНОВИ ЧРЕЗ ОБИКНОВЕНИЯ Й ПРЕГЛЕД,НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ ВРЕМЕТО НА ПРЕДАВАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА ОТ КУРИЕРА;
2.    СТОКАТА ИЛИ НЕЙНАТА ОПАКОВКА Е БИЛА ПОВРЕДЕНА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ КУРИЕРА, КОЙТО Е ДЛЪЖЕН ДА СЪСТАВИ ПРОТОКОЛ ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ПРАТКАТА .
3.    ЦЕНАТА НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ДЪЛЖИМАТА ЦЕНА.
4.    ВСИЧКИ ЗАЯВКИ ЗА РЕКЛАМАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ В РАМКИТЕ НА ДОСТАВКАТА И В МОМЕНТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА. ЗА ПОСТЪПВАНЕ КЪМ РЕКЛАМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ WWW.PIZZADJIKOV.COM ИЛИ НА ТЕЛ.0878436795.
 
ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА:
ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА СЕ ПРАВИ В РАМКИТЕ НА 5 МИНУТИ СЛЕД НЕЙНОТО ЗАЯВЯВАНЕ В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ КЛИЕНТЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРИЕМА И ПЛАТИ ПОРЪЧАНАТА СТОКА.
ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА  НАПРАВЕНА С ONLINE ПЛАЩАНЕ И КОГАТО КЛИЕНТЪТ ВЕЧЕ Е ЗАПЛАТИЛ ПОРЪЧАНАТА СТОКА СЕ ПРАВИ В РАМКИТЕ НА 5 МИНУТИ СЛЕД НЕЙНОТО ЗАЯВЯВАНЕ  WWW.PIZZADJIKOV.COM  СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ВЪСТАНОВИ СУМАТА НА КЛИЕНТА .ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СУМИ СТАВА, ЧРЕЗ НАРЕЖДАНЕ НА ОБРАТНА ОПЕРАЦИЯ ПО КАРТАТА В СРОК ОТ 30 ДНИ.
 
ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В УЕБ САИТА, WWW.PIZZADJIKOV.COM СЛЕДВА ПРАВИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ И ПРИНЦИПИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. WWW.PIZZADJIKOV.COM , РАБОТЕЙКИ ВИНАГИ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА, ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ПРОМЕНЯ ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЛЕД УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА УЕБ СТРАНИЦА.
 
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ КОМПАНИИ
WWW.PIZZADJIKOV.COM НЕ РАЗКРИВА, ПРОДАВА, ОБМЕНЯ, ДАВА ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО ДРУГ НАЧИН ПРЕДНАЗНАЧАВА ЗА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ВИЕ НИ ПОВЕРЯВАТЕ. ЕДИНСТВЕНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТОЗИ АНГАЖИМЕНТ ПРАВИ СЛУЧАЙ, ПРИ КОЙТО КЛИЕНТЪТ Е ИНФОРМИРАЛ И/ИЛИ Е ДАЛ СЪГЛАСИЕТО СИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, И/ИЛИ РАЗКРИВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ИЗИСКВА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, И/ИЛИ ЗА ЗАЩИТА НА WWW.PIZZADJIKOV.COM  И НЕГОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ПРЕСТЪПНИ/НЕЧЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАСТРАШАТ СИГУРНОСТТА НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ, НО ВИНАГИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
WWW.PIZZADJIKOV.COM  Е ДЛЪЖЕН ДА ДОСТАВИ В СРОК ЗАЯВЕНАТА СТОКА

Пишите ни


========